Personálny audit

Podnikatelia a manažéri sa často dostanú do situácie, kedy potrebujú objektivizovať svoj subjektívny pohľad na organizáciu, za ktorú zodpovedajú, vo vzťahu k riadeniu ľudí a organizácie práce. 

Napríklad:

*  Často sa opakujú tie isté nepríjemné situácie, napätia, chyby alebo nedorozumenia vo vašej organizácii.

*  Strácate zákazníkov alebo nádejných zamestnancov z podobných príčin.

*  V kolektíve sa zamestnanci sťažujú na preťaženosť a poukazujú na kolegov, že nerobia nič.

*  Máte pocit, že neviete pohnúť organizáciu vpred.

*  Zvažujete optimalizáciu zamestnancov alebo reorganizáciu.

V podobných situáciách je naj efektívnejší spôsob, ako nestagnovať a veci posúvať vpred, objednať si personálny audit. Audítor - konzultant má výhodu v tom, že nie je zaťažený vývojom, ktorý dnešnému stavu vo firme predchádzal. Nemá vo vašej firme žiadne vzťahy či väzby. To, čo ale má, sú skúsenosti a vedomosti. Vie porovnať vašu organizáciu s inými a tým všetkým vie objektivizovať pohľad na vašu situáciu. Metodológia, ktorú audítor / konzultant použije, závisí od vašej situácie a od vašich očakávaní od auditu. Výstupom je prezentácia Záverečnej správy, vrátane popísania situácie, odporúčaní a návrhov opatrení na zlepšenie a inšpirácia pre efektívnejšie organizovanie práce vašich zamestnancov.

Ktoré ciele personálny audit skúma:

- Nezávisle posúdiť aktuálny stav organizačnej štruktúry. 
- Zmeranie efektivity riadenia ľudí/tímu a popis pracovných pozícií. 
- Zhodnotenie úrovne motivácie a komunikácie jednotlivcov. 
- Zmeranie vyťaženosti jednotlivých pracovníkov. 
- Zmeranie efektívnosti vykonávanej práce.
- Posúdenie kvalifikačných a osobnostných predpokladov jednotlivých zamestnancov vzhľadom k ich aktuálnym pozíciám. 
- Získanie komplexných informácií dôležitých pre ďalší profesijný a osobný rozvoj jednotlivcov. 
- Zistenie možností personálnej základne a jej zníženie, posilnenie, rotáciu alebo zamedzenie fluktuácie. 
- Získanie informácií o skrytých problémoch a návrhy na riešenia.
- Zhodnotenie interných procesov riadenia ľudí: nábor, výber, onboarding, retencia, hodnotenie výkonnosti, odmeňovanie, vzdelávanie, nástupníctvo, vnútorná spravodlivosť, interná komunikácia, outplacement.

 

Spoluprácu s p. Čižinským hodnotím veľmi pozitívne, lebo naplnila moje očakávania. Pôvodnú objednávku služby Personálneho auditu pre ekonomické oddelenie, sme vzápätí rozšírili na všetkých THP pracovníkov a na vzdelávanie obchodníkov v našej maloobchodnej sieti Svamania.
Ing. Milan MajtánSvaman s.r.o. Generálny Riaditeľ a spolumajiteľ spoločnosti

Pre objednávku ma prosím kontaktujte emailom.

+421 904 769 010
webinar@emilcizinsky.sk